• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

Vraag en Antwoord

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Wat is de Participatiewet

Sinds 1 januari geldt de Participatiewet. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning.

Wat is Bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand kan/moet verstrekt worden voor daadwerkelijk gemaakte (of te maken) kosten die het college voor de aanvrager als noodzakelijk beschouwt.

 • die ‘voortvloeien’ uit bijzondere omstandigheden 
 • waarin de algemene bijstandsnorm niet voorziet 
 • waarin de aanvrager naar het oordeel van het college zelf niet kan voorzien

Wijzigingen sinds 1 januari 2015: 

Categoriale bijzondere bijstand kan na per 1 januari 2015 alleen nog verstrekt worden in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een bijdrage in de premie van een dergelijke verzekering. Hierdoor alleen nog individuele bijzondere bijstand worden verstrekt voor kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn (of worden). Op die manier komen de middelen voor de bijzondere bijstand terecht bij de mensen die deze ondersteuning echt nodig hebben. 

Waar vraag ik een PGB aan

U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. 

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan zijn: een pgb, zorg in natura of een combinatie daarvan (modulair pakket thuis).

Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. Daarvoor moet de SVB eerst hetpgb-contract goedkeuren.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

Wat is een zorg overeenkomst

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgverlener. Daarin staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding of loon.

U vult een nieuwe zorgovereenkomst in als: 

 • u een nieuwe zorgverlener heeft
 • uw zorgverlener ander werk voor u gaat doen.

Wie sluit de zorgovereenkomst af?

U sluit de zorgovereenkomst zelf af met uw zorgverlener(s).

 • heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst.
 • heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder, curator of mentor? Dan sluit die persoon de zorgovereenkomst namens u af.

Regelt u uw zaken zelf of doet iemand anders het voor u?

De juiste zorgovereenkomst

Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten. Wij helpen u de juiste zorgovereenkomst te kiezen.

Kies de juiste zorgovereenkomst

Vul uw zorgovereenkomst volledig in

Wij krijgen soms zorgovereenkomsten die niet helemaal juist of volledig zijn ingevuld. Dat levert vertraging op. Het is daarom belangrijk dat u de zorgovereenkomst goed invult. Daarvoor heeft u het volgende nodig.

 • Gegevens van uw zorgverlener: 
  • burgerservicenummer (BSN) 
  • geboortedatum 
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer 
  • IBAN (rekeningnummer)
 • Werkafspraken met uw zorgverlener. Dat zijn de afspraken over de dagen en uren waarop uw zorgverlener werkt.  
 • Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet u daarvan een bewijs meesturen (een kopie van de beschikking van de rechtbank).  
 • Bent u al klant bij het SVB Servicecentrum PGB ? Dan heeft u een klantnummer. Dit nummer staat op de brieven die u van ons krijgt, onder ‘Ons kenmerk’. Vermeld dit nummer op uw zorgovereenkomst, dan kunnen wij het snel verwerken.

U heeft uw zorgverlener in dienst
Bent u werkgever van uw zorgverlener? Dan moet u rekening houden met wettelijke verplichtingen zoals het minimumloon en vakantiegeld.

Wat betaalt u uw zorgverlener

Proeftijd
Wilt u even afwachten hoe de samenwerking met uw zorgverlener bevalt? Dan kunt u een proeftijd afspreken.

Meer informatie over de proeftijd

Begrippen in de zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst staan een paar begrippen. Deze worden uitgelegd op de pagina 'Toelichting op de zorgovereenkomst'.

Toelichting op de zorgovereenkomst

Opsturen van uw zorgovereenkomst

Het is belangrijk dat u uw zorgovereenkomst naar de juiste instantie stuurt. Vul uw zorgovereenkomst helemaal in en onderteken het voordat u het opstuurt. Kijk hieronder naar welke instantie u de zorgovereenkomst moet sturen.

Onder welke wet valt uw PGB? Stuur de overeenkomt naar
PGB - Wmo Sociale Verzekeringsbank
PGB - Jeugdwet Sociale Verzekeringsbank
PGB - Wlz uw zorgkantoor
PGB - Zvw uw zorgverzekeraar (bel uw zorgverzekeraar om te weten wat u moet doen)

De instantie waar u het naartoe stuurt beoordeelt uw zorgovereenkomst.

Bron: www.svb.nl

 

CAK en eigen bijdrage

In de zorg hebben we helaas ook te maken met een eigen bijdrage.
Het CAK vraagt hiervoor gegevens op bij de belastingdienst over het inkomen.
Aan de hand hiervan wordt een eigen bijdrage bepaald.

Voor meer info: Zie www.hetcak.nl


Cliënttevredenheid 

De mening van onze clienten is erg belangrijk voor ons.
Wij streven naar continue verbetering van de zorg die wij leveren.

Hieronder enkele uitspraken van cliënten over ons: 

Atijd hetzelfde vertrouwde gezicht

                           Ik kan mijn ei kwijt

         Er wordt goed naar me geluisterd

                                Ze zijn altijd bereikbaar

Ze staan naast ons en niet boven ons

 

 

 

wat wordt er bedoeld met Privacy

Privacywet

 1. Begripsbepalingen

  1. Persoonsgegevens: elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon.
  2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening. Dit geldt ook voor beroepsbeoefenaars in opleiding.
  3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
  4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
  5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
  6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
  7. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of het bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
  9. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben of zijn vertegenwoordiger.
  10. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
  11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (bijvoorbeeld bij een verwijzing).
  12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt.
  13. Het College Bescherming Persoonsgegevens: het College dat door de landelijke overheid is ingesteld om er op toe te zien dat de verwerking van persoonsgegevens conform de wet geschiedt.
 2. Toepassingsgebied

  Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Het gaat zowel om persoonsgegevens die op papier staan als om elektronisch opgeslagen persoonsgegevens.

 3. Doel

  1. Het doel van dit reglement is om een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP;
  2. Dit reglement is van toepassing binnen De Nieuwe Zorg en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens.
 4. Vertegenwoordiging

  Mensen met een ziekte of handicap of kinderen onder een bepaalde leeftijd zijn mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun rechten uit te oefenen, in welk geval ruimte bestaat voor optreden door een vertegenwoordiger. De verantwoordelijke houdt zich bij de toepassing van de WBP aan de volgende aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) ontleende regels:

  1. Indien de betrokkene jonger is dan 12 jaar, treden de ouders of voogd, die het ouderlijk gezag uitoefenen, in de plaats van de betrokkene;
  2. Dit geldt eveneens voor de betrokkene die de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar heeft en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen;
  3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar valt en in staat is tot redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op;
  4. Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen;
  5. Indien de betrokkene ouder is dan 18 jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hieronder weergegeven, als vertegenwoordiger op:
  6. De curator of mentor: indien betrokkene onder curatele staat of er ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld;
  7. De persoonlijk gemachtigde: indien betrokkene een bepaalde persoon schriftelijk gemachtigd heeft;
  8. Echtgenoot of levensgezel: indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt;
  9. Een kind, broer of zus van betrokkene: indien de echtgenoot of levensgezel ontbreekt of niet wenst op te treden;
  10. De persoon die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken;
  11. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger.
 5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

  Teneinde de verwerking van de persoonsgegevens te voorzien van een rechtmatige basis zal De Nieuwe Zorg zich aan de volgende regels houden:

  1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt (conform artikel 6 van de WBP);
  2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (conform artikel 9 van de WBP);
  3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (conform artikel 11 van de WBP). Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens moet passen binnen het voor die registratie omschreven doel, alsmede dat de aard en de omvang van de verzamelde gegevens dusdanig is, dat het doel van de registratie daarmee wordt bewerkstelligd;
  4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt beperkt door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement;
  5. De verantwoordelijke heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat een niet aan zijn rechtstreeks gezag onderworpen bewerker van de persoonsgegevens zich contractueel gebonden weet aan dit reglement.
 6. Verwerking van persoonsgegevens binnen De Nieuwe Zorg en informeren van betrokken

  1. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, handicap of beperking mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor deze verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

  De Nieuwe Zorg maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens waar de betrokkene toestemming voor heeft gegeven.

  De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze waarop De Nieuwe Zorg met de persoonsgegevens omgaat. Voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen medewerkers van De Nieuwe Zorg is geen expliciete toestemming van betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en De Nieuwe Zorg.

 7. Doel

  1. Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van persoonsgegevens aan personen buiten De Nieuwe Zorg of aan andere instellingen is de toestemming van betrokkene vereist. Voor de gevallen waarin aan dit vereiste niet behoeft te voldaan volgt De Nieuwe Zorg de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW). Dit betekent dat geen toestemming is vereist indien de verstrekking plaatsvindt op grond van een wettelijk voorschrift (lid 1), aan de vertegenwoordiger van de betrokkene of aan anderen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene als bedoeld in lid 2 van art. 7:457 BW.
 8. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

  1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage);
  2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt;
  3. Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt (bijvoorbeeld wanneer zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden bevinden). Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van De Nieuwe Zorg.
  4. Voor verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht (zie Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP, artikel 35 WBP).
 9. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

  1. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
  2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties moeten door De Nieuwe Zorg worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste gegevens hebben ontvangen;
  3. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk gemotiveerd;
  4. Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie maanden na honorering uitgevoerd.
 10. Rechten van de betrokkene

  De WBP geeft de betrokkene de volgende rechten ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens:

  1. Het recht om te weten of er persoonsgegevens verwerkt worden.
  2. Het recht op inzage van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
  3. Het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming indien dat nodig mocht zijn.
  4. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring in het eigen dossier.
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 11. Beveiliging

  De WBP verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.

  De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:

  1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling;
  2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
  3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
  4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien;
  5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
  6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. 

  In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te maken met het van kracht zijn van dit reglement.

 12. Datalekken

  Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de betrokken personen.

   

  Wanneer is er sprake van een datalek in de zorg?

  Wat is een datalek? Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een probleem in de beveiliging. Meestal gaat het om digitale gegevens maar het kan natuurlijk ook gaan om een medisch dossier dat uit de kast wordt gestolen of een printje met daarop patiëntengegevens dat iemand verliest. Een datalek kan ontstaan als er een USB-stick op straat komt te liggen, het systeem gehackt wordt en ook als er per ongeluk persoonsgegevens gewist worden zonder dat daar een back-up van beschikbaar is.

   

  Melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens

  Wanneer er sprake is van een datalek maakt De Nieuwe Zorg vervolgens een afweging of daarvan een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Allereerst kijkt De Nieuwe Zorg of er sprake is van een datalek van persoonsgevens. Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Als dat het geval is kijkt De Nieuwe Zorg nog om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens, psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet binnen 72 uur!

   

  Melden aan de betrokken personen

  De Nieuwe Zorg maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen. Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens.
 13. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

  Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

  1. De verantwoordelijke;
  2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van De Nieuwe Zorg van toepassing is;
  3. Het College bescherming persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de in hoofdstuk 8 van de WBP neergelegde beroepsmogelijkheden.
 14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

  1. Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
  2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen;
  3. Dit reglement is van kracht per bestuursbesluit en bij de verantwoordelijke in te zien;
  4. Desgewenst kunnen gebruikers en cliënten tegen kostprijs (kopieer en verzendkosten) een afschrift van dit reglement opvragen.